Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK internetového obchodu www.elenliving.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.elenliving.sk, jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej lehote. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súladu s Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom 40/1964, Sb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa 634/1992, Sb. v znení príslušných noviel. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho alebo prepravca súhlasí s týmto uvedeným reklamačným poriadkom
 2. Ku každému tovaru je priložený dodací list (popr. faktúra - daňový doklad), ktorý môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami stvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho (prepravného) listu. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatie tovaru okamžikom, keď tovar preberá od dopravcu.
 3. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím (prepravným) listom a skutočne dodaným tovarom alebo zistí priamo pri prevzatí poškodeného tovaru, odporúča predávajúci takto dodaný tovar od dopravcu neprevziať a o tejto skutočnosti  informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neučiní, vystavuje sa nebezpečiu, že mu prípadná neskoršia reklamácia nebude uznaná.

ZÁRUKA

 1. Pokiaľ nie je predajných dokladoch uvedené inak, je minimálna doba záruky na nový tovar 24 mesiacov. Záručná doba na dodaný tovar začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.  Doba trvania reklamácie počína dňom nasledujúcim po prijatí tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nové, záruk sa obnovuje v plnej výške, od okamžiku kedy kupujúci dostane nový tovar. 
 2. Ak je chyba odstrániteľná, bude vada bezplatne odstránená. V prípade neodstrániteľnej vady bude tovar vymenený na náklady predávajúceho.
 3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  - neodborné montáže, zachádzanie či obsluhy alebo použitie tovaru v rozpore so stanoveným technologickým postupom,
  - používanie tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojimi parametrami uvedeným v dokumentácii alebo iného porušenia technologickej kázne,
  - poškodenie tovaru prírodnými živlami,
  - poškodený tovar nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s technologickými či inými podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  - opotrebením po medzu stanovenú zákonom.

SPÔSOB REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci neodkladne kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky. Na základe tejto komunikácie sa obe strany dohodnú na spôsobe doručenia a na adrese, kam je potrebné reklamovaný tovar doručiť.
 2. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť reklamovaný predmet plnenia (alebo jeho reklamovanú časť, ak je to vhodné - takýto prípad je nutné predom konzultovať s dodávateľom; ďalej len "reklamovaný predmet"). Spotrebiteľ vo vlastnom záujme na rýchlom vybavení reklamácie predloží spolu s reklamovaným predmetom faktúru dokladajúcu uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne reklamovaného predmetu plnenia alebo dodací list. Kupujúci si náklady na prepravu tovaru hradí sám. V prípade potvrdenia oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok požadovať náhradu primeraných nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru.
 3. V prípade uplatnenia reklamácie si kupujúci vo vlastnom záujme počína tak, aby bol tovar  zabalený do vhodného obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy daného tovaru, najlepšie do originálneho obalu a to z dôvodu nebezpečenstva možného poškodenia tovaru. Predávajúci nie je povinný prijať k reklamácii predmet plnenia, ak ho odberateľ nepredloží s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.
 4. Presné označenie vytýkaných závad, ktoré kupujúci voči predávajúcemu uplatňuje, je potrebné predávajúcemu oznámiť hneď na začiatku pri uplatnení reklamácie, najneskôr pred predaním reklamovaného predmetu predávajúcemu.
 5. Predávajúci po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného predmetu:
  - uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví; ak nie je možné oprávnenú reklamáciu na mieste vybaviť, prijme reklamovaný predmet do reklamačného konania, v priebehu ktorého dôjde bez zbytočných prieťahov k vybaveniu oprávnenej reklamácie; o prevzatí reklamovaného predmetu vystaví predávajúci kupujúcemu písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi,
  - na mieste odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný predmet kupujúcemu vráti,
  - príjme reklamovaný predmet na odborné posúdenie, na základe výsledkov bude reklamácia buď uznaná ako oprávnená a v rámci reklamačného konania bez zbytočných prieťahov vybavená, alebo bude odmietnutá; o prevzatí reklamovaného predmetu vystaví kupujúci predávajúcemu písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi; o spôsobe vybavenia reklamácie (uznaní reklamácie ako oprávnenej alebo odmietnutí reklamácie ako neoprávnenej) vyrozumie kupujúci predávajúceho predom dohodnutým spôsobom (písomne alebo niektorým z diaľkových komunikačných prostriedkov).
 6. V prípade oprávnených reklamácií môže predávajúci postupovať týmto nadštandardným spôsobom:
  - V prípade odstrániteľných závad prednostne predávajúci odstráni závadu výmenou reklamovaného predmetu, prípadne jeho súčastí, za nový predmet (resp. jeho súčasť) rovnakého typu. Ak nie je tento postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny predmetu plnenia alebo od zmluvy odstúpiť.
  - V prípade, že nie je možné vyriešiť reklamáciu neodstrániteľnej závady brániacu v riadnom používaní predmetu plnenia postupom podľa bodu 1., má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci vráti kupujúcemu cenu predmetu plnenia. To platí aj v prípade, že ide o závady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie závady po oprave alebo pre väčší počet závad tovar riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné závady a ak kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.
  - V prípade postupu podľa bodu 2. je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu kompletný predmet plnenia, vrátane príslušenstva a dokumentácie, zmluvné strany si v tomto prípade vrátia vzájomné plnenia podľa zásad o bezdôvodnom obohatení.
 7. O možnosti prevziať reklamovaný predmet z reklamačného konania (v prípade kladne vybavenej  reklamácie, aj v prípade odmietnutia reklamácie ako neoprávnenej) vyrozumie predávajúci kupujúceho predom dohodnutým spôsobom (písomne alebo niektorým z diaľkových komunikačných prostriedkov).
 8. Reklamovaný predmet vydá predávajúci po vybavení reklamácie iba pri predložení originálu potvrdenia o prevzatí tovaru.
 9. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu čiastku zodpovedajúcu účelne vynaloženým nákladom na reklamačný postup.

REKLAMACIA POŠKODENEJ ZÁSIELKY DOPRAVCOM

 1. Pred prevzatím tovaru od prepravnej spoločnosti si dôsledne prekontrolujte stav balíka. V prípade nejakého podozrenia si nechajte spísať ihneď na mieste „Zápis o škode".
 2. Ak zistíte závadu neskôr, volajte ihneď prepravnej spoločnosti, ktorá Vám tovar priviezla a žiadajte spísanie Zápisu o škode dodatočne. Najneskôr však do 24 hodín.
 3. Reklamovaný tovar spolu so zápisom o škode nám po telefonickej dohode neodkladne zašlite na predom dohodnutú adresu.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.12.2015. Zmeny poriadnu vyhradené.